»Discutirlo(1)

Universitat Ramon Llull(URL)

Partícipe:adminCategoría:Universidad
Cuenta: (22)PR:PR:PR:0
Alexa:AlexaPopularidad:11
Clicks: 833 viewsEtiqueta:URL Universitat 
Descripción:La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic..
»información perfecta

Sitio web descripción-Universitat Ramon Llull(URL)

Universitat Ramon Llull(URL)

La Universitat Ramon Llull. Tota la informació sobre la universitat.

La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat.

La URL, d’organització federal, està integrada per 11 institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, TSI-Turisme Sant Ignasi, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal.

Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.

Durant el curs 2012-2013, els 17 centres de la URL van comptar amb més de 17.300 alumnes que tenen al seu abast l’experiència docent i investigadora de més de 1.100 professors, alhora que disposen de tota mena de serveis i moderns equipaments per facilitar una formació acadèmica i investigadora d’excel·lència.

Una universitat compromesa amb la investigació científica d’alt nivell i la internacionalització de la universitat, la URL té convenis de pràctiques amb més de 4.000 empreses i institucions d'arreu del país i més de 200 convenis de pràctiques amb empreses internacionals, així com més de 380 convenis amb universitats d'arreu del món. Recerca i internacionalització que agafen més força i sentit sota el context del projecte Aristos Campus Mundus 2015, que la URL desenvolupa en col·laboració amb les universitats de Deusto i Comillas i reconegut l'any 2011 com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) pel Ministeri d'Educació dins del Programa CEI, segell que va ser renovat l'any 2013.

Cal destacar també que el desembre de 2012 la URL va entrar a la llista d'universitats reconegudes pel Ministeri d'Educació de la República Popular de la Xina i, d'altra banda, va ser la primera universitat privada d'Espanya que va rebre l'any 2007 l'informe favorable de l'European University Association (EUA) del Programa d'Avaluació Institucional.

La URL disposa de serveis d'orientació i promoció professional. Aquests serveis són un pont eficaç entre empreses i estudiants que permeten una ràpida inserció laboral. Destacar que actualment els nostres graduats treballen en més de 100 països i 350 empreses internacionals han contractat graduats de la URL per a treballar a l'estranger.

Amb 14 centres i 3 instituts universitaris, la Universitat Ramon Llull és una de les universitats més innovadores i capdavanteres de l'Estat Espanyol, l'èxit de la qual radica en una formació de qualitat que dóna resposta a les actuals necessitats de la societat.

Els grups de treball reduïts, la relació estreta entre alumnes i professorat i el domini de les noves tecnologies formen la metodologia pròpia d'aquesta universitat, que entén la internacionalització com un aspecte clau de la formació dels professionals del futur.

Per al curs per al curs 2014-2015 la URL ofereix 36 graus, 54 màsters universitaris, 11 doctorats i 206 titulacions pròpies.
 
Estructura i funcionament
 
La Universitat Ramon Llull, creada com a fundació privada, té una estructura federal que es regeix a través dels òrgans següents:
 
Patronat
 
La Universitat Ramon Llull Fundació Privada és l'òrgan de govern màxim de la URL en totes aquelles matèries no estrictament acadèmiques, i exerceix la seva autoritat per mitjà del seu Patronat. El Patronat està integrat pels representants de les institucions que formen part de la URL i per diversos vocals de la societat civil. Les seves tasques principals són la definició d'una estratègia i les línies de govern, el nomenament del rector o rectora i el seu equip, l'aprovació dels Estatuts, la decisió sobre la creació de nous centres i l'assumpció de les funcions del Consell Social de la Universitat.
 
Rector o rectora
 
El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat, a qui correspon la direcció i representació general. Així mateix, presideix els òrgans acadèmics col·legiats, el Consell Acadèmic i la Junta de Govern, i proposa els vicerectors o vicerectores i el secretari o secretària general de la Universitat, que finalment són nomenats pel Patronat, òrgan que dóna suport al rector o rectora en la direcció i gestió ordinària de la Universitat.
 
Consell Executiu
 
És l'òrgan de coordinació entre les institucions federades de la Universitat. Està constituït pel president o presidenta del Patronat, pel rector o rectora, pels directors o directores generals de les institucions federades, pels vicerectors o vicerectores i pel secretari o secretària general. Les seves funcions són, entre d'altres, proposar els principis estratègics generals de la Universitat, informar sobre els pressupostos, informar o proposar la creació de nous centres, planificar l'ordenació i el desenvolupament de les titulacions universitàries i de l'activitat de recerca i transferència del coneixement.
 
Consell Acadèmic
 
És l'òrgan col·legiat que acompanya el rector o rectora en el govern i la gestió ordinària de la Universitat. Està constituït pel rector o rectora, pels vicerectors o vicerectores, pel secretari o secretària general, pels directors o directores i degans o deganes d'escoles i facultats, per un representant de cadascun dels instituts universitaris de recerca, pels delegats o delegades de la Universitat en els centres adscrits i pel gerent, que podrà assistir-hi amb veu però sense vot. El Consell Acadèmic es reuneix amb periodicitat mensual per preparar els temes que examinarà la Junta de Govern, elaborar les orientacions generals sobre els preus acadèmics, informar sobre la creació de nous centres, coordinar l'activitat acadèmica i els serveis comuns entre els diversos centres de la URL.

Junta de Govern
 
És el màxim òrgan de govern col·legiat de la Universitat en matèries acadèmiques. Està constituïda pel rector o rectora, pels vicerectors o vicerectores, pel secretari o secretària general, pels directors o directores i degans o degandes d'escoles i facultats, per un professor o professora designat per cadascun dels centres, pels directors o directores dels instituts universitaris de recerca, per entre tres i sis estudiants de grau i postgrau, per un representant del personal d'administració i serveis i pels delegats o delegades de la Universitat en els centres adscrits. La Junta de Govern es reuneix ordinàriament un cop per semestre i, extraordinàriament, sempre que la convoqui el rector o rectora o que ho demanin la meitat dels seus membres. La tasca que correspon a la Junta és informar d'aspectes com la creació o supressió de facultats, escoles o instituts, la incorporació d'altres centres a la URL, l'aprovació dels plans d'estudi i, finalment, assessorar i orientar sobre els aspectes bàsics del desenvolupament acadèmic de la Universitat.


Bienvenido a la base de datos del sitio de 0430.com
En un:  La Universidad Carlos III de Madrid(UC3M)
El sitio actual:  Universitat Ramon Llull(URL)
Próximo:  Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE


Dicho de: datos Por los 0430 miembros,Por favor indique la fuente,fuente-http://es.0430.com/es/web235357/.
Universitat Ramon Llull(URL) Gracias por su apoyo y participación!
Caicai este sitio0
Apoya este sitio1
Master de voz: Colabora con este sitio, haga clic en la parte superior o para alabarlo!  
Ahora, 1 Persona Enviar revisión Acerca de 'Universitat Ramon Llull(URL)'
Universitat Ramon Llull(URL) bueno?


  Nombre : * Opcional, en blanco es Anonymous
Contenido:
Caracteres restantes:   * Pulse Ctrl + Intro para enviar.
           
Consejos: Las observaciones presentadas sólo una vez, por favor espere pacientemente para visualizar.
1 piso Universitat Ramon Llull(URL) [*.*.*.*] Publicado el 2014/05/18/ 10:07:00
Bienvenido a visitar nuestro sitio web!
Universitat Ramon Llull(URL):La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic.

El Recomendar Universidad de sitio web Directorio web

Versión del sitio: English  中文(简体)  中文(繁體)  日本語  Español
Quiénes somos | Contáctenos | Envíe su sitio | Renuncia | Enlaces | Feedback | Categorías | Únete Condiciones | Bookmark esta página
Copyright 2004-2019 Todos los derechos reservados es.0430.com
Bibliotecas de todo el mundo - Veinticuatro horas directorio de sitio superior gratuita en línea - hacer su sitio más cercano a nuestra vida!
La información contenida en este sitio web se toma de la red, consulte a identificarse al usar su cuenta y riesgo, 0430.com no asume ninguna responsabilidad.